Regulamin
Informacje wstępne

Regulamin tan został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (forum studenckiego), które funkcjonuje pod domeną http://edumaniacy.pl . Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności właścicieli serwisu edumaniacy.pl zwanego dalej edumaniacy.pl. Warunkiem korzystania z serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Warunki korzystania z serwisu

Właścicielem Serwisu jest Edumaniacy.pl, z siedzibą w Olsztynie.

Prowadzenie serwisu ma za zadanie udostępnienie użytkownikom platformy do komunikacji na bazie zamkniętych forów oraz systemu umożliwiającemu rejestrację użytkowników.

Dodatkowo udostępnianie przez edumaniacy.pl przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych, a także: świadczenie Usług.

Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem Warunków uczestnictwa w serwisie.

W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi). Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego. Użytkownicy, którzy swobodnie, dobrowolnie i opcjonalnie wyrazili zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (w celu promowania usług i produktów kontrahentów bezpośrednich i pośrednich edumaniacy.pl w ramach usług świadczonych przez edumaniacy.pl) oraz otrzymywanie informacji handlowych, mają możliwość korzystania z dodatkowej funkcji polegającej na prezentowaniu im dopasowanych treści reklamowych.

Warunki uczestnictwa w serwisie

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez edumaniacy.pl Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych). Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem części dotyczącej zablokowania usunięcia konta użytkownika Regulaminu na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Działu Obsługi Użytkownika.

Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem http://edumaniacy.pl/main/register oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia; dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu; Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich; wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Edumaniacy.pl, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu; zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Edumaniacy.pl Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu; wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych wiadomości od Edumaniacy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu; umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób; zezwalam na świadczenie przez Edumaniacy.pl Usług w ramach mojego Konta na Portalu; jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia; akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu; akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Edumaniacy.pl w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań; akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Edumaniacy.pl wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam; w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Edumaniacy.pl zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności Wiarygodna Wiadomość.

Dane osobowe

W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Edumaniacy.pl, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności. Administratorem Danych Osobowych jest Edumaniacy.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Edumaniacy.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem. Edumaniacy.pl ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, Edumaniacy.pl może odmówić świadczenia usługi Serwisu lub innych Usług. Edumaniacy.pl ma również prawo, w trakcie trwania Umowy, uzależnić dalsze świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, Edumaniacy.pl może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie Edumaniacy.pl może usunąć Konto. Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość, o których mowa w niniejszej umowie, po ich zbadaniu zostaną zniszczone/usunięte. Edumaniacy.pl ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, Edumaniacy.pl może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Portalu. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przez Edumaniacy.pl wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), Edumaniacy.pl (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności: wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych; skierowania do Użytkownika ostrzeżenia; zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie; zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy; bezpowrotnego usunięcia Konta. Edumaniacy.pl uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Edumaniacy.pl nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.

Prawa autorskie

Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika jak i na forach udziela Edumaniacy.pl niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

Zasady korzystania z serwisu

Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę. Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Edumaniacy.pl. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.

Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Edumaniacy.pl, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Edumaniacy.pl może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Zawierając Umowę z Edumaniacy.pl, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do: powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników; przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Edumaniacy.pl oraz innych podmiotów; powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu; powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników; niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Edumaniacy.pl, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji; powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne; powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem; powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej; powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem: oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia; oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych; haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest: umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.); umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób; rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z Edumaniacy.pl w ramach których postanowiono inaczej; wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding); podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe. W przypadku powzięcia przez Edumaniacy.pl wiadomości o wykorzystywaniu Serwisu do umieszczania, wysyłania informacji: których treść jest niezależna od tożsamości odbiorcy w związku z tym, że wiadomość ta jest niespersonalizowana lub może być przekazana do wielu niezależnych odbiorców, których odbiorca nie wyraził wcześniej zgody na otrzymywanie tego rodzaju informacji, jeżeli wysyłający mógł odnieść korzyść z faktu wysłania takich informacji lub dopuszczał możliwość wyrządzenia szkody innej Osobie, Edumaniacy.pl ma prawo - w przypadku, gdy według własnej oceny uzna to za stosowne – do żądania od Użytkownika zapłaty kary umownej w kwocie 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek naruszenia. Edumaniacy.pl oświadcza, że każdorazowo otrzymana kara umowna określona w niniejszym ustępie (po odliczeniu kosztów, których poniesienie konieczne było w celu wyegzekwowania ww. kary, w szczególności związanych z prowadzeniem postępowania sądowego) będzie przekazywana przez Edumaniacy.pl na rzecz fundacji, których celem jest działalność w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa i ochrony najmłodszych w sieci Internet. Fundacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą być w jakikolwiek sposób powiązane kapitałowo z Edumaniacy.pl. Kara umowna, o której mowa w niniejszym ustępie, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Edumaniacy.pl dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.

Zablokowanie i/lub usunięcie konta

Edumaniacy.pl ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu. Edumaniacy.pl archiwizuje Dane gromadzone w ramach Portalu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Edumaniacy.pl może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Edumaniacy.pl ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Edumaniacy.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu: należytego rozliczenia usług w ramach Portalu; należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika; objęcia Użytkowników szczególną ochroną. Umowa może zostać rozwiązana przez Edumaniacy.pl poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji: podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub Edumaniacy.pl; umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu; otrzymania przez Edumaniacy.pl Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Użytkownika; otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika; kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Edumaniacy.pl zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Serwisu, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Edumaniacy.pl. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Edumaniacy.pl, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Edumaniacy.pl. W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu, Edumaniacy.pl zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi przesyłania wiadomości w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty lub Wpisów.

Forum

Niniejszy Regulamin usługi Forum określa zasady, zakres i warunki korzystania z usługi Forum udostępnianej na Portalu. Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie Serwisu Edumaniacy.pl (dalej również: "Regulamin Serwisu”) lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu usługi Forum, użyte w Regulaminie usługi Forum pojęcia zapisane wielką literą oznaczają: Forum - przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji, poglądówi materiałów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej; Moderator - osoba odpowiadająca za utrzymanie porządku na danym Forum; Post - pojedyncza wypowiedź Użytkownika Forum w danym Wątku; Użytkownik Forum - Użytkownik, który rozpoczął korzystanie z usługi Forum; Użytkownik rozpoczyna korzystanie z usługi Forum poprzez dołączenie bądź aktywację danego Forum; Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z usługi Forum; Wątek - oddzielna rozmowa (wymiana powiązanych ze sobą tematycznie Postów). Ze względu na fakt, że usługa Forum jest integralną Usługą świadczoną w ramach Serwisu, Regulamin usługi Forum należy interpretować łącznie z Regulaminem Serwisu. W szczególności, wszelkie pojęcia pisane wielką literą w Regulaminie Serwisu a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu. Wszelkie postanowienia Regulaminu Serwisu znajdują w pełni zastosowanie do usługi Forum, o ile nic odmiennego nie zostało ustalone w Regulaminie usługi Forum. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem Serwisu a Regulaminem usługi Forum, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu usługi Forum jako postanowienia szczególne w stosunku do ogólnych postanowień Regulaminu Serwisu. Każdy Użytkownik chcący być Użytkownikiem Forum zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu usługi Forum i staje się Użytkownikiem Forum poprzez dołączenie bądź aktywację danego Forum i z chwilą zalogowania do tegoż. Forum umożliwia Użytkownikom Forum zamieszczanie wypowiedzi bądź materiału w danym temacie oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi i materiałów innych Użytkowników. Każdy Użytkownik odwiedzający stronę Forum w ramach Serwisu może zapoznać się ze zgromadzonymi tam treściami. Publikowanie własnych Wpisów i zakładanie nowych Wątków wymaga dołączenia bądź aktywacji danego Forum. Każdy Użytkownik Forum zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu Forum. Wraz z rejestracją w Serwisie, Użytkownik ma prawo do korzystania z usługi Forum. W ramach Serwisu funkcjonują Fora publiczne, do których dostęp mają wszyscy Użytkownicy oraz Fora edukacyjne, do których dostęp uzyskuje się po zaakceptowaniu dostępu przez założyciela i/lub Moderatora Forum. Edumaniacy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów. Zawartość każdego Wpisu w ramach Forum wyraża poglądy i opinie Użytkownika Forum, który wpis zamieścił. Edumaniacy.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, krzywdy, szkody (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo Edumaniacy.pl został powiadomiony lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia) wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu usługi Forum (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie). W żadnym przypadku Edumaniacy.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody związane z brakiem dostępu do Forum. Zabrania się umieszczania komentarzy niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności takich które: zawierają wulgaryzmy; propagują alkohol; propagują środki odurzające, narkotyki; obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie; zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby; przyczyniają się do łamania praw autorskich; naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa; wzywają do łamania prawa; propagują przemoc; nawołują do agresji; są bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników; zawierają linki do prywatnych stron WWW; zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe; mają charakter reklamowy lub zmierzają do promowania usług lub towarów; nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem; są niestosowne w szczególności w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej; są kopią uprzednio zamieszczonego komentarza (opublikowanego w tym samym, czy też innym dziale); naruszają dobra osobiste osób trzecich lub zagrażają tymże; naruszają powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne; zawierają informacje nieprawdziwe. W celu utrzymania porządku i przejrzystości Użytkownicy Forum zobowiązani są do: nieduplikowania Postów i Wątków; nadawania nowym Wątkom komunikatywnych tytułów; nieużywania wielkich liter w tytułach Wątków (chyba, że z zasad pisowni wynika inaczej); umiarkowanego korzystania ze znaków specjalnych i środków graficznych, w tym emotikonów oraz powiększonej czcionki; przestrzegania ogólnie przyjętej kultury języka. Zabrania się korzystania z Forum w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, powodujący zakłócenia w jego działaniu oraz/lub niezgodny z ogólnymi zasadami netykiety lub kultury. W szczególności zabronione jest zamieszczanie wielu powtarzających się Postów, których treść jest podobna oraz Postów, których treść jest obraźliwa lub oczywiście pozbawiona sensu. Użytkownik Forum jest zobowiązany do: korzystania z usługi Forum zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu usługi Forum; niedziałania na szkodę innych Użytkowników. Edumaniacy.pl zastrzega sobie prawo do redagowania lub usuwania Wpisów zawierających treści, o których mowa w niniejszym Regulaminie Forum, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w usłudze Forum w stosunku do Użytkowników naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu usługi Forum. Każdy Użytkownik Forum ma możliwość usunięcia zmieszczonego przez siebie Postu w ciągu 30 minut od momentu zamieszczenia. W ramach usługi Forum, Użytkownik Forum ma możliwość: stworzenia nowego Forum edukacyjnego. umieszczania Wątków; umieszczania Postów; umieszczania materiałów dołączonych do postów; przeglądania danego Forum; przeglądania listy Użytkowników danego Forum; swobodnego i nieograniczonego (o ile zezwoli na to moderator bądź administrator forum) przystępowania do danego Forum i wypisywania się z tegoż; ubiegania się o funkcję Moderatora. Forum w ramach Edumaniacy.pl nie jest premoderowane. Moderatorem/Administratorem danego Forum jest Użytkownik który jako pierwszy aktywuje dane forum edykacyjne oraz złożył oświadczenie, że będzie pełnił rolę Moderatora w sposób prawidłowy, zgodny w szczególności z niniejszym Regulaminem usługi Forum, Regulaminem Serwisu Edumaniacy.pl oraz przepisami prawa, jak również dobrymi obyczajami oraz jest przedstawicielem grupy studentów przypisanych do danego forum.

W przypadku naruszenia postanowienia Regulaminu usługi Forum, Regulaminu Edumaniacy.pl oraz przepisów prawa, jak również dobrych obyczajów lub braku aktywności która zostanie zgłoszona pzrez uczestników forum na prowadzonym Forum,Edumaniacy.pl kieruje do Moderatora ostrzeżenie o możliwości odebrania funkcji Moderatora. Brak zmiany zachowania ze strony Moderatora może skutkować odebraniem funkcji Moderatora. W szczególnie drastycznych przypadkach możliwe jest odebranie funkcji Moderatora bez wysyłania przez Edumaniacy.pl wcześniejszego ostrzeżenia. Moderatorzy czuwają nad całym działaniem danego forum edukacyjnego jak i nad tym, aby Posty nie naruszały przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych oraz aby były spójne tematycznie w ramach danego Wątku. Moderatorzy mają prawo i obowiązek usuwać Posty niespełniające wymagań określonych w zdaniu poprzednim. Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad Regulaminu usługi Forum do Moderatora, w ten sposób że: napisze wiadomość do Użytkownika będącego Moderatorem danego Forum podając pełną informację dotyczącą treści, tj. adres URL, na którym zdarzenie miało miejsce oraz datę i godzinę zamieszczenia Postu. jeśli Moderator Forum nie podejmie decyzji zgodnej z oczekiwaniem Użytkownika, wyrażonym w zgłoszeniu, Użytkownik może wysłać wiadomość do Działu Obsługi Użytkownika Edumaniacy.pl w której zawrze pełną informację dot. zgłoszenia, tj. adres URL, na którym zdarzenie miało miejsce oraz datę i godzinę zamieszczenia Postu. W przypadku niewskazania lub błędnego wskazania w zgłoszeniu, o którym mowa w niniejszym ustępie lit. b wymaganych informacji, Edumaniacy.pl może takie zgłoszenie pozostawić częściowo lub całkowicie bez rozpatrzenia. W sytuacji, w której Użytkownik nie zgadza się z decyzją Moderatora odnośnie pozostawienia/usunięcia danego Postu, może zwrócić się do Edumaniacy.pl z prośbą o weryfikację decyzji Moderatora. Edumaniacy.pl może w sposób ostateczny zmienić decyzję Moderatora. Niezależnie od postanowień poprzedzających w ramach tego ustępu, Edumaniacy.pl ma prawo ingerować w decyzje Moderatora, gdy naruszają one postanowienia Regulaminu usługi Forum, Regulaminu SerwisuEdumaniacy.pl lub przepisy prawa, jak również dobre obyczaje. Użytkownik publikujący wypowiedzi na Forum niniejszym udziela Edumaniacy.pl niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w internecie) tych Postów. Usunięcie danego Forum, Wątku lub Postu, jak również blokowanie uczestnictwa w usłudze Forum odnośnie danego Użytkownika, możliwe jest na skutek w szczególności uzyskania przez Edumaniacy.pl wiarygodnej wiadomości lub otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych w danym Forum/Wątku/Poście lub umieszczanych przez danego Użytkownika usługi Forum. Edumaniacy.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych Danych Użytkowników Forum innym osobom i instytucjom, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika Forum, którego Dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie czynności lub postępowań. Regulamin usługi Forum jest opublikowany w Serwisie i jest dostępny dla Użytkowników, w tym w szczególności Użytkowników Forum, w sposób, który ułatwia jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Usługa forum umożliwia dołączanie do postów materiałów któe mogą na koniec roku akademickiego zostać przekazane niższemu rocznikowi, Administrator forum decyduje o tym czy materiały te zostaną przekazane i w jakim zakresie.

Postanowienia końcowe

Usługi i funkcje w ramach Portalu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Edumaniacy.pl może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Edumaniacy.pl umieści w ramach Portalu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Edumaniacy.pl nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Edumaniacy.pl są udzielone przez Użytkowników zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

Odpowiedzialność

Edumaniacy.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników. Edumaniacy.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni. Edumaniacy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Edumaniacy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych. Edumaniacy.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do Edumaniacy.pl przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane. Edumaniacy.pl nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

Reklamacje

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie Edumaniacy.pl przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://edumaniacy.pl/main/contact Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Edumaniacy.pl w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Edumaniacy.pl zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Edumaniacy.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta. Edumaniacy.pl pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Przed zadaniem pytania lub zgłoszenia problemu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy.

Przepisy przejściowe i końcowe

Regulamin jest dostępny pod adresem http://edumaniacy.pl/main/rules Edumaniacy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Edumaniacy.pl poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Edumaniacy.pl Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://edumaniacy.pl/main/rules